Erfgoedloketfair – Standhouders

Naast het Erfgoedloket zelf zijn natuurlijk onze vaste partners van de inloopbijeenkomsten aanwezig. Daarnaast is ook een bredere selectie organisaties ter plaatse om uw vragen te beantwoorden.

Hieronder houden wij bij welke standhouders zich hebben aangemeld.

Erfgoedloket

Het Erfgoedloket Groningen is het informatiepunt voor eigenaren en bewoners van erfgoedpanden in Groningen.

Het Erfgoedloket biedt ondersteuning en advies bij instandhouding van uw gebouw. U vindt bij ons informatie over het bezitten van een monumentaal pand: van onderhoud en restauratie, financiering en subsidies, tot duurzaamheid en herbestemming. Maar natuurlijk ook over schadeherstel en versterking.

Provincie Groningen Subsidieverstrekker voor groot onderhoud en regulier onderhoud van rijksmonumenten in de provincie Groningen. Met deze regelingen wordt uitvoering gegeven aan het Groninger Erfgoedprogramma 2020-2023.
Monumentenwacht Stichting Monumentenwacht Groningen is opgericht van uit de gedachte dat ingrijpende restauraties van monumenten meestal kunnen worden voorkomen door regelmatige controle van de onderhoudstoestand en het stimuleren van tijdig herstel. Daartoe inspecteren wij bij onze abonneehouders gemiddeld (twee-) jaarlijks zo’n 700 monumentale woningen, boerderijen, kerken, scholen, molens en industrieel erfgoed. En dat doen we inmiddels ruim veertig jaar!
RCE De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is het kennisinstituut voor roerend en onroerend erfgoed. Deze kennis zet de Rijksdienst in om met wetten en regels het erfgoed te beschermen en te ontwikkelen. Samen met anderen zijn wij verantwoordelijk voor de zorg van het Nederlands erfgoed boven en onder de grond en onder water. Kennis is ons kapitaal.
Vereniging Groningen Monumenteneigenaren Wij zijn een vereniging van eigenaren van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, karakteristieke én beeldbepalende panden die te maken hebben met schade als gevolg van de gaswinning in de provincie Groningen. Iedereen die eigenaar en/of bewoner is van een dergelijke pand kan lid worden van onze vereniging.
Groninger Dorpen Groninger Dorpen is een vereniging met meer dan 250 leden die gaan voor de leefbaarheid van de Groningse dorpen, en lid van het Gasberaad. U kunt uw verhaal, ervaringen, signalen bij ons kwijt. Wij kunnen vertellen over onze inzet en meedenken over situaties en initiatieven.
IMG

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen voert het Besluit mijnbouwschade Groningen uit dat samen met het nieuwe schadeprotocol sinds 19 maart 2018 van kracht  is.

Het gaat daarbij om het afhandelen van vele duizenden schades. Opname en beoordeling van en besluit over deze schades gebeurt ruimhartig en rechtvaardig op een betrouwbare, duidelijke en zo eenvoudig mogelijke wijze. Gesteund door een organisatie van zaakbegeleiders en een schadeloket, vanuit Groningen, in samenwerking met regionale bestuurders en belangenorganisaties.

Bewoners krijgen waar gewenst persoonlijke ondersteuning. Om zo bij te dragen aan een toekomst voor allen die schade ondervinden van mijnbouw in Groningen.

Nationaal Restauratiefonds

Het Nationaal Restauratiefonds zet zich elke dag in voor het in stand houden van onze monumenten. Het Restauratiefonds helpt eigenaren om deze bijzondere gebouwen duurzaam te gebruiken door erin te wonen, te werken of te ontspannen door het bieden van maatwerkfinancieringen en kennis van het proces.

In Groningen ondersteunt het Restauratiefonds monumenteigenaren onder meer met laagrentende leningen uit het Cultuurfonds voor Monumenten Groningen.  Laat u door het Restauratiefonds informeren over de mogelijkheden als u een monument of karakteristiek pand gaat restaureren, verduurzamen of herbestemmen.

NCG Nationaal Coördinator Groningen (NCG) werkt aan het versterken van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Maar ook aan het vergroten van de leefbaarheid en duurzaamheid en het versterken van de regionale economie. De bewoner staat hierbij centraal.
Monument en Materiaal

De stichting Monument & Materiaal is opgericht in 1983. De doelstellingen zijn:

– Het verwerven, tijdelijk opslaan en voor hergebruik beschikbaar stellen van oude bouwmaterialen.

– Het meewerken aan de uitwerking archeologisch onderzoek in de stad Groningen.

– Het verzorgen van publicaties, lezingen en exposities, op het terrein van de cultuurhistorie in de drie noordelijke provincies.

Gemeenten

Zowel gemeenten als provincie zetten zich in voor hun inwoners en informeren hen over ontwikkelingen en plannen die hun regio aan gaan. De volgende gemeenten zijn in ieder geval aanwezig tijdens de Erfgoedloketfair:

– Eemsdelta
– Groningen
– Oldambt

Heemschut

De Bond Heemschut bestaat sinds 1911 en zet zich al meer dan 100 jaar onafgebroken in voor het behoud van cultureel erfgoed.

Heemschut betekent letterlijk het schutten (beschermen) van het heem (de eigen omgeving). Als erfgoedvereniging zetten we ons met onze ruim 5000 leden in voor de bescherming van waardevolle objecten en gebieden.

Dit werk doen we met de inzet van vrijwilligers. Alle provincies en de stad Amsterdam hebben een eigen onafhankelijke Heemschut-commissie. Deze vrijwilligers worden ondersteund door het landelijk bureau dat in Amsterdam gevestigd is. Het (dagelijks) bestuur is eindverantwoordelijke voor de activiteiten van Heemschut.

Stut en Steun Stut-en-Steun is er voor iedereen die te maken heeft met de gevolgen van mijnbouwactiviteiten in Groningen. We bieden (be)grip en ondersteuning aan bewoners en MKB’ers in het proces rondom de afhandeling van mijnbouwschade. Ons team probeert antwoorden te geven op grote en kleine vragen die met aardbevingsschade, bouwkundig versterken en de diverse regelingen te maken hebben. Van eenvoudige, praktische vragen tot complexe vragen: wij zijn er om samen met u een oplossing te zoeken, we staan aan uw kant. We volgen alle ontwikkelingen op de voet en zijn dus op de hoogte van wijzigingen en aanpassingen in het proces. U hoeft hierdoor niet alles zelf uit te vinden, wij helpen u graag verder.
Roemte

Roemte helpt ondernemende maatschappelijke initiatieven van de grond komen, om huisvesting te vinden en om de financiering rond te krijgen.

Heb je een goed idee, dan gaan we graag in gesprek.